Strain relaxation induced transverse resistivity anomalies in SrRuO3 thin films
Ludi Miao, Nathaniel J. Schreiber, Hari P. Nair, Berit H. Goodge, Shengwei Jiang, Jacob P. Ruf, Yonghun Lee, Matthew Fu, Boris Tsang, Yingfei Li, Cyrus Zeledon, Jie Shan, Kin Fai Mak, Lena F. Kourkoutis, Darrell G. Schlom, Kyle M. Shen
Phys. Rev. B 102, 064406 (2020)

Strain relaxation induced transverse resistivity anomalies in SrRuO3 thin films
Tagged on: